Att vara doktorand innebär en stor frihet och glädje i att få fördjupa sig i det man tycker är intressant. Samtidigt innebär doktorandrollen en gränslöshet där det kan vara svårt att hitta ett bra arbetssätt.

  • Undrar du också över om du kommer att bli klar?
  • Känner du dig utlämnad i processen?
  • Har du svårigheter att vända press till positiv stress?

Du är inte ensam. Omkring 40% av doktoranderna blir inte klara med sin avhandling och långtidssjukskrivningstalen bland doktorander är höga, exempelvis har 24% av doktoranderna någon gång under åtta år varit sjukskriven i mer än två veckor. Så vad som kan te sig som ett individuellt problem är egentligen ett strukturproblem. Men det behöver inte vara så här!

 

Doktorandpaketet: Från vad till hur

Vi hjälper dig dels genom att ge tillgång till produktivitets- och stresshanteringsverktyg, och dels genom att skapa en stödstruktur för dig i din avhandlingsprocess.
I akademin fokuserar vi på innehållet i avhandlingen, men glömmer ofta bort processen, dvs. hur man skriver en avhandling. Vi lägger till denna viktiga pusselbit genom att ge konkreta verktyg som hjälper dig att skriva klart din avhandling i tid.

 

Doktorandpaketet: Krav-kontroll-stöd

Ett sätt att förstå de höga sjukskrivningstalen är att undersöka “krav-kontroll-stöd”. Inom stressforskning har det visat sig att en individ befinner sig i en riskfylld situation om någon av dessa dimensioner inte fungerar på ett tillfredställande sätt. I doktorandsituationen är det ofta så att en eller flera av dessa dimensionen inte är optimala: Doktoranden har höga krav på sig själv, i kombination med otydliga krav från omgivningen, samt en faktisk eller upplevd låg kontroll över situationen. Dessutom saknas det ofta en stödfunktion. Vi arbetar därför med att hjälpa dig att tydliggöra dina egna och omgivningens krav, öka din kontroll, och att vara ett extra stöd i din arbetssituation.