Rapport från SCB: Genomströmningen skiljer sig mycket åt mellan olika ämnen och äldre och nyare universitet/högskolor

I SCBs rapport. “Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009” (UF 21 SM 1001) finns mycket intressant information om forskarutbildningen. Genomströmningen mellan olika ämnesområden är stor, t ex har 81% av doktoranderna inom medicin disputerat inom 8 år medan motsvarande siffra för humaniora och samhällsvetenskap ligger på 61%. De

äldre universiteten har också betydligt högre genomströmningstal än de nyare högskolorna. Chalmers Tekniska Högskola är bäst i Sverige när det gäller genomströmning. Efter 8 år är det enbart 27% av doktoranderna vid Chalmers som inte disputerat. På några av de nya högskolorna är motsvarande siffra 56% respektive 57%.